मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स तथा कार्यालय सहयोगीको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: